VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Vymezení pojmů

» prodávající:

Marek Tóth RAM STORE

Južná 232

04941 Pača

Slovenská republika


IČO: 47774258 (nie je platca DPH)

DIČ: 1086901420

 

Firma zapsána na Obvodním úřadě Rožňava, číslo živnostenského rejstříku: 850-11608

Provoz elektronického obchodu: www.piercingland.cz

Maloobchodní prodej bez možnosti osobního odběru.

 

» kupující: 

fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím

uzavřením kupní

smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží na internetových stránkách prodávajícího.

» zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu piercingland.cz

» objednávka - kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží nebo služeb. 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s

ustanovením občanského zákonníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen

„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na

internetové adrese www.piercingland.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím

rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit

zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v

rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních

podmínek.

2.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

2.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může

kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět

objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět

správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a

při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 365 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své

povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve

webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území

České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat

a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v

objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení

objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen

„elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,

výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné

potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v

souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na

telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující

uhradí prodávajícímu předem na bankovní účet.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se

dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není

dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu

zboží předem.

5.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření

kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je

závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet

prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k

dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před

odesláním zboží kupujícímu.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní

smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané

hodnoty.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce

zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně

smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které

spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy

nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do

čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je

několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední

dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě

uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový

formulář poskytovaný prodávajícím, který je ke stažení ZDE. Odstoupení od kupní smlouvy

může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu

elektronické pošty prodávajícího piercingland@piercingland.sk.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní

smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující

náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže

být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní

smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,

že zboží podnikateli odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu  právo od kupní smlouvy odstoupit, je

prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí

zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného

odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,

nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem

doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů

zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací

podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.6. Objednané zboží zasíláme službou České pošty, a. s. na doručovací poštu adresu

kupujícího. Doba dodání zboží je 3-4 pracovní dny. 

Výše poštovného a balného představuje 70 Kč na území České republiky.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými právními předpisy  o ochraně spotřebitele.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na

povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se

zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného

za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené

jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo

opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné

již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v

níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle

nebo místě podnikání. 

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může

upravit reklamační řád prodávajícího.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

o ochraně osobních údajů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,

adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,

telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace

práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující

jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely

zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů

v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala

uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně

a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve

svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že

se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního

života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s

ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle

předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí

informace.

10. Používaní souborů cookie na piercingland.cz

Cookie je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílá navštívené webové stránky.

Webovým stránkám umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě, například

preferované zobrazování produktů, produktové filtry a další nastavení při nakupování. Další

návštěva stránek tak může proběhnout snadněji a může být produktivnější. Soubory cookie

jsou důležité. Bez nich by bylo prohlížení webu mnohem složitější.

Soubory cookie používáme na množství cílů. Používáme je například na ukládání vašich

předvoleb při nakupování, zobrazení historie prohlížených produktů, ke sledování počtu

návštěvníků na stránce, na automatické přihlášení do vašeho účtu při další návštěvě a na

ochranu vašich údajů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho

ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či

obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v

elektronické podobě a není přístupná.

11.3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Marek Tóth RAM STORE,

Nábrežie Aurela Stodolu 1749/36, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, adresa elektronické

pošty piercingland@piercingland.sk, telefon +421918044080.

V Liptovskom Mikuláši dne 1.4.2019